USD 2.5655
EUR 2.7851
RUB 3.3277
თბილისი
სპორტის უნივერსიტეტის ტერიტორია კომპანია „ვი არ ვაკე თაუერსმა" 11 020 000 ლარად იყიდა
თარიღი:  197

ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის 49-ში მდებარე სპორტის უნივერსიტეტის ტერიტორიისთვის 18 019 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე სახელმწიფოს მხრიდან გამოცხადდა აუქციონი შემდეგი პირობებით:

1. 2 წლის ვადაში გადასახდელი აუქციონის საწყისი თანხა - 10 000 000 ლარი
2. 3 თვის ვადაში გადასახდელი თანხა - 500 000 ლარი
3. 3 წლის ვადაში არანაკლებ 7 200 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე სპორტის უნივერსიტეტის ახალი შენობის აშენება-გარემონტება და უსასყიდლოდ გადაცემა, რომლის მოსაწყობად დასახარჯია არანაკლებ - 26 128 219 ლარი
4. 3 წლის ვადაში სამბოს დარბაზის აშენება-გარემონტება და უსასყიდლოდ გადაცემა, რომლის მოსაწყობად დასახარჯია არანაკლებ - 3 390 776 ლარი

ქონების ყიდვა რამდენიმე ინვესტორს სურდა, ამიტომ აუქციონი 51 ბიჯით წარიმართა და 11 020 000 ლარით კომპანია „ვი არ ვაკე თაუერსის“ გამარჯვებით დასრულდა.

კომპანია „ვი არ ვაკე თუერსი“-ს ჯამური ვალდებულება სახელმწიფოს მიმართ შეადგენს 41 მლნ ლარზე მეტ თანხას, რაც მიწის ღირებულება 1 კვ.მ-ზე 1 414 აშშ დოლარია და დამატებით განახორციელებს მინიმუმ 50 მლნ ლარის ინვესტიციას.

გამარჯვებული კომპანიის დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელი ბიზნესმენი ნოშიკო ნამორაძეა, რომელიც 2010 წლიდან წარმატებით ახორციელებს უძრავი ქონების მიმართულებით სხვადასხვა პროექტს, მათ შორის ერთ-ერთი მასშტაბურია „კრწანისი რესორტ რეზიდენსი“ - პირველი რესორტული ტიპის პრემიუმ საცხოვრებელი კომპლექსი.

„ჩვენი მიზანია ტერიტორიის გაჯანსაღება, პრესტიჟული, თანამედროვე, პრემიუმ ხარისხის სპორტული უნივერსიტეტის მოწყობა მიწისქვეშა პარკინგებით, დახურული და ღია სპორტული მოედნებით. სტუდენტები შეძლებენ მიიღონ სრულფასოვანი განათლება, რაც ხელს შეუწყობს მრავალი წარმატებული ახალგაზრდა ქართველი სპორტსმენის აღზრდა-განვითარებას.

ჩვენთვის აღნიშნულ პროექტზე მუშაობა უდიდესი პასუხისმგებლობაა. პირველ რიგში ვაპირებთ ჯეროვნად შევასრულოთ სახელმწიფოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებები, რომელიც ჯამურად არანაკლებ 41 მლნ ლარია და დამატებით განახორციელებს მინიმუმ 50 მლნ ლარის ინვესტიციას. ჩვენს ქალაქს მოთხოვნილ ვადებში გადავცემთ საერთაშორისო სტანდარტებით მოწყობილ ახალ სპორტის უნივერსიტეტს და სამბოს დარბაზს.

ასევე ვიმუშავებთ იმისთვის რომ ჩვენს ქალაქს ყველაზე პრესტიჟულ ადგილზე შევმატოთ აღნიშნული ტერიტორიისთვის თავსებადი მულტიფუნქციური კომპლექსი. შევქმნით განსაკუთრებულ, გამორჩეულ და უნიკალურ პროექტს, რომელიც იქნება ქალაქში ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილი, შექმნის მიზიდულობის ახალ ეპიცენტრს და იამაყებენ არა მხოლოდ თბილისის მაცხოვრებლები არამედ სრულიად საქართველო” - აღნიშნავს კომპანიის მფლობელი ნოშიკო ნამორაძე.

აუქციონში გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან შესასრულებელი ვალდებულებები:

ა) საპრივატიზებო თანხის გადახდა ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან არაუმეტეს 2 (ორი) წლის ვადაში;
ბ) 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარის გადახდა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოსათვის მის მიერვე მითითებულ ანგარიშზე, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) თვის ვადაში;
გ) შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადაში, საპრივატიზებო უძრავი ქონებიდან, დანართი N2-ით განსაზღვრული სიტუაციური გეგმის შესაბამისად, არანაკლებ 7200 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, არანაკლებ 26 128 219 (ოცდაექვსი მილიონ ას ოცდარვა ათას ორას ცხრამეტი) ლარის დანახარჯის გაწევის გზით, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან შეთანხმებული სამშენებლო პროექტით და პირობებით:
გ.ა) არანაკლებ 9 400 კვ.მ. საერთო ფართობის მქონე შენობა-ნაგებობ(ებ)ის აშენება (რაც მოიცავს (მაგრამ შესაძლოა, არ შემოიფარგლებოდეს) ამავე შენობის სრულ რემონტს, დამოუკიდებელ გათბობა-გაგრილების სისტემას, არანაკლებ 20 (ოცი) ავტომობილზე გათვლილ მიწისქვეშა ავტოსადგომს, კალათბურთის, ფრენბურთის, ტანვარჯიშის, ძალოსნობის, ფიტნესის, კრივის თითო დარბაზისა და ჭიდაობის 2 (ორი) დარბაზის (ჯამში 8 (რვა) დარბაზი) მოწყობას) და შესაბამისი შენობა-ნაგებობ(ებ)ის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ექსპლუატაციაში მიღება;
გ.ბ) „გ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ავტოსადგომიდან არანაკლებ 110 კვ.მ. ფართის მოწყობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმებით, იმგვარად, რომ საჭიროების შემთხვევაში, იგი ასრულებდეს სამოქალაქო უსაფრთხოების დამცავი ნაგებობის (თავშესაფრის) ფუნქციას;
გ.გ) არანაკლებ 500 (ხუთასი) კვ.მ. ფართის მქონე ღია ტიპის ხელოვნურსაფარიანი/ბუნებრივსაფარიანი მინისაფეხბურთო მოედნის და არანაკლებ 650 კვ.მ. ფართის მქონე ღია ტიპის ჩოგბურთის მოედნის მოწყობა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი შენობა-ნაგებობ(ებ)ის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ექსპლუატაციაში მიღება;
დ) „გ“ პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად შესრულებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში, ამავე პუნქტით გათვალისწინებული უძრავი და მოძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა;
ე) შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადაში საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მითითებულ ტერიტორიაზე არანაკლებ 1200 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე, ამავე სამინისტროსთან შეთანხმებული სამშენებლო პროექტითა და პირობებით, სახელმწიფოს სასარგებლოდ, უსასყიდლოდ, არანაკლებ 3 390 776 (სამი მილიონ სამას ოთხმოცდაათი ათას შვიდას სამოცდათექვსმეტი) ლარის დანახარჯის გაწევის გზით, სამბოს დარბაზის პროექტირება, მშენებლობა, რემონტი და შესაბამისი შენობა-ნაგებობ(ებ)ის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ექსპლუატაციაში მიღება.
ვ) შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 7 (შვიდი) წლის ვადაში, საპრივატიზებო უძრავი ქონების ან მისი ნაწილის განვითარების მიზნით, ასევე, „გ“ და „ე“ პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, არანაკლებ 50 000 000 (ორმოცდაათი მილიონი) ლარის დანახარჯის/ ინვესტიციის განხორციელება (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინების გარეშე). მყიდველი ვალდებულია „ა-ვ“ პუნქტებით განსაზღვრული პირობების შესრულების (მათ შორის, ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობისათვის შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის) უზრუნველსაყოფად, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებამდე წარმოადგინოს „ვ“ პუნქტით განსაზღვრული დანახარჯის/ინვესტიციის არანაკლებ 5%-ის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადაც ამავე პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადას აღემატება არანაკლებ 4 (ოთხი) თვის ვადით და რომელიც შესაძლებელია პროპორციულად (განხორციელებული დანახარჯის/ინვესტიციის 5%-ის ოდენობით) შემცირდეს დანახარჯის/ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულების ეტაპობრივად შესრულების პარალელურად, კერძოდ, თავდაპირველად 10 000 000 (ათი მილიონი), ხოლო შემდგომ ყოველი 5 000 000 (ხუთი მილიონი) ლარის დანახარჯის/ინვესტიციის განხორციელების დადასტურების შემთხვევაში.

ეკონომიკა
საქართველოს ბანკებმა იანვარ-თებერვლში 384 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც წინა წელთან შედარებით 27%-ით მეტია

საქართველოს კომერციულმა ბანკებმა ეროვნულ ბანკს იანვარ-თებერვლის ფინანსური ანგარიშები უკვე წარუდგინეს.

მათი ანგარიშის თანახმად, 15-მა ბანკმა ჯამში 384 მილიონი ლარის წმინდა მოგება გამოიმუშავა, რაც წინა წელთან შედარებით 27%-ით მეტია, მთლიანად ბანკების მიერ მიღებული საპროცენტო და არასაპროცენტო შემოსავალი წელს 1.27 მილიარდი ლარი იყო, რაც წლიურ ჭრილში 24%-ით არის გაზრდილი.

ბანკების მიერ გადახდილი მოგების გადასახადი კი იანვარ-თებერვალში 58.4 მილიონი ლარი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 33%-ით მეტია.

წმინდა მოგების მხრივ წელს პირველ ადგილზე “საქართველოს ბანკია”, რომელმაც 182 მილიონი ლარის მოგება გამოიმუშავა.

მეორე პოზიციას 130 მილიონით “თიბისი” იკავებს.

მესამეზეა “კრედო” ბანკია 18 მილიონის მოგებით.

სამი ბანკი კი მოგების ნაცვლად ზარალშია.

1. საქართველოს ბანკი - 182.2 მლნ ლარი;
2. თიბისი ბანკი - 130.1 მლნ ლარი;
3. კრედო ბანკი - 18 მლნ ლარი;
4. ლიბერთი ბანკი - 12.3 მლნ ლარი;
5. ვითიბი ბანკი - 7.9 მლნ ლარი;
6. ხალიკ ბანკი - 7.4 მლნ ლარი;
7. ბაზის ბანკი - 7.2 მლნ ლარი;
8. პროკრედიტ ბანკი - 6.7 მლნ ლარი;
9. ტერა ბანკი - 5.5 მლნ ლარი;
10. ქართუ ბანკი - 3.3 მლნ ლარი;
11. იშ ბანკი - 3.1 მლნ ლარი;
12. ზირაათ ბანკი - 1.3 მლნ ლარი;
13. პეისერა - -0.1 მლნ ლარი (ზარალი);
14. პაშა ბანკი - -0.2 მლნ ლარი (ზარალი);
15. სილქ ბანკი - -0.6 მლნ ლარი (ზარალი).

სრულად
გამოკითხვა
ვინ გაიმარჯვებს რუსეთ - უკრაინის ომში?
ხმის მიცემა
სხვათა შორის

მსოფლიოს ისტორიაში, უდიდესი იმპერიები ტერიტორიით(მლნ კვ. კმ): ბრიტანეთი - 35.5 მონღოლეთი - 24.0 რუსეთი - 22.8 ქინგის დინასტია (ჩინეთი) - 14.7 ესპანეთი - 13.7 ხანის დინასტია (ჩინეთი) - 12.5 საფრანგეთი - 11.5 არაბეთი - 11.1 იუანების დინასტია (ჩინეთი) - 11.0 ხიონგნუ - 9.0 ბრაზილია - 8.337 იაპონია - ~8.0 იბერიული კავშირი - 7.1 მინგის დინასტია (ჩინეთი) - 6.5 რაშიდუნების ხალიფატი (არაბეთი) - 6.4 პირველი თურქული სახანო - 6.0 ოქროს ურდო - 6.0 აქემენიანთა ირანი - 5.5 პორტუგალია - 5.5 ტანგის დინასტია (ჩინეთი) - 5.4 მაკედონია - 5.2 ოსმალეთი - 5.2 ჩრდილო იუანის დინასტია (მონღოლეთი) - 5.0 რომის იმპერია - 5.0

Ford, საავტომობილო ბაზრის დომინანტი მაშინ, როდესაც საავტომობილო ბაზარი ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში იყო, Ford Model T იყო დომინანტი მანქანა. 1916 წლის მონაცემებით, ის მსოფლიოში ყველა ავტომობილის 55%-ს შეადგენდა.

ილია ჭავჭავაძე: "როცა პრუსიამ წაართვა საფრანგეთს ელზასი და ლოტარინგია და პარლამენტში ჩამოვარდა საუბარი მასზედ, თუ რაგვარი მმართველობა მივცეთო ამ ახლად დაჭერილს ქვეყნებს, ბისმარკმა აი, რა სთქვა: ,,ჩვენი საქმე ელზასსა და ლოტარინგიაში თვითმმართველობის განძლიერება უნდა იყოსო. ადგილობრივნი საზოგადოების კრებანი უნდა დავაწყოთო ადგილობრივის მმართველობისთვისაო. ამ კრებათაგან უფრო უკეთ გვეცოდინება იმ ქვეყნების საჭიროება, ვიდრე პრუსიის მოხელეთაგანა. ადგილობრივთა მცხოვრებთაგან ამორჩეულნი და დაყენებულნი მოხელენი ჩვენთვის არავითარს შიშს არ მოასწავებენ. ჩვენგან დანიშნული მოხელე კი მათთვის უცხო კაცი იქნება და ერთი ურიგო რამ ქცევა უცხო კაცისა უკმაყოფილებას ჩამოაგდებს და ეგ მთავრობის განზრახვასა და სურვილს არ ეთანხმება. მე უფრო ისა მგონია, რომ მათგან ამორჩეულნი მოხელენი უფრო ცოტას გვავნებენ, ვიდრე ჩვენივე პრუსიის მოხელენი”. თუ იმისთანა კაცი, როგორც ბისმარკი, რომელიც თავისუფლების დიდი მომხრე მაინდამაინც არ არის, ისე იღვწოდა თვითმმართველობისათვის, მერე იმ ქვეყნების შესახებ, რომელთაც გერმანიის მორჩილება არამც თუ უნდოდათ, არამედ ეთაკილებოდათ, თუ ამისთანა რკინის გულისა და მარჯვენის კაცი, როგორც ბისმარკი, სხვა გზით ვერ ახერხებდა ურჩის ხალხის გულის მოგებას, თუ არ თვითმმართველობის მინიჭებითა, სხვას რაღა ეთქმის."

დედამიწაზე არსებული ცოცხალი არსებებიდან მხოლოდ ადამიანს და კოალას აქვთ თითის ანაბეჭდი

ინდოელი დიასახლისები მსოფლიო ოქროს მარაგის 11% ფლობენ. ეს უფრო მეტია, ვიდრე აშშ-ს, სავალუტო ფონდის, შვეიცარიის და გერმანიის მფლობელობაში არსებული ოქრო, ერთად აღებული.

დადგენილია, რომ სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის განმსაზღვრელ კომპლექსურ პირობათა შორის, ერთ-ერთი თესლის ხარისხია. მაღალხარისხოვანი ჯიშიანი თესლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია მოსავლიანობის გასადიდებლად, რაც აგრეთვე დასაბუთებულია ხალხური სიბრძნით "რასაც დასთეს, იმას მოიმკი". - ქართული გენეტიკისა და სელექცია–მეთესლეობის სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი პეტრე ნასყიდაშვილი

ებოლა, SARS-ი, ცოფი, MERS-ი, დიდი ალბათობით ახალი კორონავირუსი COVID-19-იც, ყველა ამ ვირუსული დაავადების გავრცელება ღამურას უკავშირდება.

ყველაზე დიდი ეპიდემია კაცობრიობის ისტორიაში იყო ე.წ. "ესპანკა" (H1N1), რომელსაც 1918-1919 წლებში მიახლოებით 100 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ანუ დედამიწის მოსახლეობის 5,3 %.

იცით თუ არა, რომ მონაკოს ნაციონალური ორკესტრი უფრო დიდია, ვიდრე ქვეყნის არმია.